2015-05-18

Załatwianie spraw

Sprawy w Urzędzie załatwiane są w zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Kodeksem postępowania administracyjnego, Ordynacją podatkową, ustawą o dostępie do informacji publicznej. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej... Czynności kancelaryjne z niewielkimi wyłączeniami wykonywane są w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Wszelkie pisma. podania i wnioski można składać:

 1. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków
 2. Osobiście w siedzibie Urzędu,
 3. Za pomocą poczty elektronicznej poprzez elektroniczną platforme usług publicznych ePuap
 4. Poza sprawami z zakresu administracji publicznej oraz  podatkowymi  za pomocą poczty elektronicznej  na adres p.info@przemkow.pl

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw opracowano karty usług wraz z drukami wniosków.  Zapoznanie się z procedurami i ewentualne wypełnienie odpowiedniego wniosku w domu i jego przesłanie nie będzie wymagało Państwa wizyty w urzędzie. Druki wniosków do spraw załatwianych w Urzędzie można również pobrać w Punkcie Informacyjnym Urzędu, który czynny jest codziennie w godzinach pracy Urzędu.


poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 700 do 1500,
wtorek od godz. 800 do 1600 .

Niestety korespondencyjnie nie można załatwić wszystkich spraw np. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego nadal wymaga osobistej wizyty wnioskodawcy w urzędzie.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Odtworzenie treści aktu małżeństwa
 2. Odtworzenie treści aktu urodzenia
 3. Odtworzenie treści aktu zgonu
 4. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
 5. Poświadczenie kopii (odpisu) dokumentu złożonego do akt zbiorowych
 6. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska
 7. Skrócenie terminu oczekiwania na małżeństwo
 8. Sporządzanie protokołu o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 9. Poświadczenie kopii aktu nie mającej mocy dokumentu urzędowego
 10. Sporządzanie wniosków o wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka
 11. Sporządzenie aktu urodzenia
 12. Sporządzenie aktu zgonu
 13. Sprostowanie oczywistego blędu w akcie małżeństwa
 14. Sprostowanie oczywistego blędu w akcie urodzenia
 15. Sprostowanie oczywistego błędu w akcie zgonu
 16. Uwierzytelnienie odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie przedstawionego oryginału odpisu
 17. Uzupełnienie treści aktu małżeństwa
 18. Uzupełnienie treści aktu urodzenia
 19. Uzupełnienie treści aktu zgonu
 20. Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
 21. Wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą
 22. Wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą
 23. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 24. Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego
 25. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego
 26. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC
 27. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
 28. Zmiana imienia dziecka
 29. Zmiana imion lub nazwisk

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przemków
 3. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Karta bonifikata w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości
 2. Karta nabycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości
 3. Karta nabycia nieruchomości w drodze przetargu
 4. Karta podział nieruchomości
 5. Karta sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
 6. Karta przedłużenie umowy dzierżawy
 7. Karta rozwiązanie umowy dzierżawy
 8. Karta wydzierżawienie gruntu
 9. Karta ustalenie numeru porządkowego nieruchomości adresu
 10. Karta wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
 11. Karta zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 12. Karta przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 13. Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 14. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

REFERAT FINANSOWY

 1. Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych od os. fizycznych o od os. prawnych
 2. Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych
 3. Karta zmiana decyzji ostatecznej
 4. Karta zmiana zakresu postępowania
 5. Karta przywrócenie terminu
 6. Karta zawieszenie postępowania podatkowego
 7. Karta umorzenie odroczenie terminów płatności rozłożenie na raty podatku od nieruchomości podatku rolnego podatku leśnego
 8. Karta umorzenie wszczętego postępowania podatkowego
 9. Karta zaliczenie nadpłaty w podatku w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
 10. Karta zaświadczenie o dochodowości wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych wielkości
 11. Karta zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników
 12. Karta zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Zaświadczenia o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Udzielenie informacji o przedsiębiorcy
 3. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
 4. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 5. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 6. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 7. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 8. Przyznanie lokalu mieszkalnego
 9. Przyznanie lokalu socjalnego
 10. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
 11. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
 12. Zameldowanie na pobyt stały
 13. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
 14. Wymeldowanie z pobytu stalego w drodze decyzji administracyjnej
 15. Ustalenie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
 16. Wpis do rejestru wyborców
 17. Nieprawidłowości w spisie wyborców
 18. Nieprawidłowości w rejestrze wyborców
 19. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 20. Zawiadomienie o zamiarze organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
 21. Karta Dużej Rodziny
 22. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 23. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załączniki

  Odtworzenie treści...żeństwa.doc 107 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odtworzenie treści...urodzenia.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odtworzenie treści...ktu zgonu.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o uzn... ojcostwa.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poświadczenie kopi...biorowych.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przyjmowanie oświa... nazwiska.doc 97,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Skrócenie terminu ...żeństwo.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sporządzanie proto...ża matki.doc 99,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poświadczenie kopi...zędowego.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sporządzanie wnios...a dziecka.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sporządzenie aktu urodzenia.doc 96,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sporządzenie aktu zgonu.doc 96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie oczywi...żeństwa.doc 103 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie oczywi...urodzenia.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie oczywi...cie zgonu.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uwierzytelnienie od...u odpisu.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie treś...żeństwa.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie treś...urodzenia.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wpisanie do polskic... granicą.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wpisanie do polskic... granicą.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie treś...ktu zgonu.doc 102 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wpisanie do polskic... granicą.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wydawanie odpisów ...cywilnego.doc 101,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zaświadczenie o zd...polskiego.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wydawanie zaświadc...Cywilnego.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawarcie małżeńs...lskim USC.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawarcie związku m...ikiem USC.doc 99,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana imion lub nazwisk.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana imienia dziecka.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  wypis-i-wyrys-z-mie...-przemkow.doc 112,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zaswiadczenie-o-prz...iu-terenu.doc 107 KB (doc) szczegóły pobierz
  1-zgłoszenie przed... prawnych.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  2-zgloszenie-przedm...-prawnych.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  3-karta-zmiana-decy...tecznej-1.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  5-karta-zmiana-zakr...tepowania.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. -karta-przywroce...e-terminu.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  8-karta-umorzenie-o...-lesnego-.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  10. karta-umorzenie...datkowego.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  11-karta-zaliczenie...datkowych.doc 102 KB (doc) szczegóły pobierz
  7. -karta-zawieszen...datkowego.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  12. -karta-zaswiadc...elkosci-u.doc 107 KB (doc) szczegóły pobierz
  13-karta-zaswiadcze...odatnikow.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  14-karta-zaswiadcze...aleglosci.doc 101,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  1-zaswiadczenia-o-w...darczej-1.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  2-udzielenie-inform...siebiorcy.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  3-wydanie-zezwoleni...ozow-osob.doc 95 KB (doc) szczegóły pobierz
  4 -wydanie-zezwolen...-drogowym.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  5-udzielenie-licenc...-taksowka.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  6-zezwolenie-na-spr...oholowych.doc 111,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  7-jednorazowe-zezwo...oholowych.doc 104,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  8-przyznanie-lokalu...kalnego-6.doc 125,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  14-zameldowanie-cud...byt-staly.doc 97,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  15-zameldowanie-cud...t-czasowy.doc 99,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  17-zameldowanie-na-...byt-staly.doc 95,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  18-wymeldowanie-z-p...czasowego.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  9-przyznanie-lokalu...jalnego-1.doc 127,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  19-wymeldowanie-z-p...tracyjnej.doc 97 KB (doc) szczegóły pobierz
  22-nieprawidlowosci...-wyborcow.doc 97 KB (doc) szczegóły pobierz
  21-wpis-do-rejestru-wyborcow.doc 101,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  23-nieprawidlowosci...-wyborcow.doc 97,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  25-zezwolenie-na-pr...y-masowej.doc 118 KB (doc) szczegóły pobierz
  26-zawiadomienie-o-...j - Kopia.doc 108 KB (doc) szczegóły pobierz
  20-ustalenie-i-wypl...-wojskowe.doc 1020 KB (doc) szczegóły pobierz
  28 - Wpis do rejest...ecięcych.doc 121 KB (doc) szczegóły pobierz
  27-Karta Dużej Rodziny.doc 140 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wydanie-d...bistego-1.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1. karta-bonifikata...uchomosci.doc 264 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. karta-nabycie-ni...ieruchomo.doc 179 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. karta-nabycie-ni...przetargu.doc 176,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. karta-podzial-ni...uchomosci.doc 185,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. karta-przedluzen...ierzawy-1.doc 175 KB (doc) szczegóły pobierz
  7. karta-rozwiazani...dzierzawy.doc 175 KB (doc) szczegóły pobierz
  8-karta-wydzierzawi...ie-gruntu.doc 178 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. karta-sprzedaz-l...najemcy-3.doc 188 KB (doc) szczegóły pobierz
  9. karta-ustalenie-...ci-adresu.doc 222 KB (doc) szczegóły pobierz
  10. karta-wydzierza...podarczej.doc 178,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  12. karta-przekszta...asnosci-1.doc 118,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  13. pozwolenie-na-z...i-gminnej.doc 138,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  14. zezwolenie-na-u...resywna-1.doc 106,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  11. karta-zezwoleni...krzewow-1.doc 229 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek-ustalenie-w...-zabudowy.doc 144 KB (doc) szczegóły pobierz