2015-02-18

Kontakt

G M I N A       P R Z E M K Ó W


NIP 692-22-67-068 Regon 390647624
 

Urząd Miejski w Przemkowie


Plac Wolności 25

 

59-170 Przemków

Sekretariat tel. 76 8 319 210

ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP

email p.info@przemkow.pl

 

Numer konta bankowego dla wnoszenia wszelkich opłat i podatków:
31 8653 0004 0000 0000 0101 0001

 

" Informujemy, że podane adresy poczty elektronicznej mają charakter techniczny i pomocniczy w załatwianiu spraw. Wysłanie wiadomości na adres email nie gwarantuje, że wiadomość zostanie otrzymana, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości generowanej przez systemy pocztowe ze względu na na funkcjonujące w jednostce filtry antyspamowe i antywirusowe. Zaleca się kontaktowanie z Urzędem poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  na elektronicznej platformie usług publicznych.

 

REFERAT ORGANIZACYJNY:

Kierownik  Sekratarz Gminy Przemków Leszek Frąckowiak - 76 8320 484 sekretarz@przemkow.pl

Inspektor ds. obsługi sekretariatu Maria Kowalska - 76 8319 210 m.kowalska@przemkow.pl

Inspektor ds. kadr Kamila Tutko - 76 8320 477 k.tutko@przemkow.pl

Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Joanna Majewska - 76 8320 478 j.majewska@przemkow.pl zast. Iga Maluszycka

Informatyk Tomasz Olszewski - 76 8320 481 admin@przemkow.pl

Inspektor ds. obsługi Punktu Informacyjnego Iwona Błauciak - 76 8320 476 p.info@przemkow.pl

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH:

Kierownik Alicja Siódmak - 76 8319 081 a.siodmak@przemkow.pl

Inspektor ds. ewidencji ludności Danuta Matwiejów - 76 8319 081 d.matwiejow@przemkow.pl

Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i gospodarki mieszkaniowej Justyna Hubiak - 76 8320 479  j.hubiak@przemkow.pl  zast. Małorzata Kołtun

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI:

Kierownik Magdalena Kania - 76 8320 488 m.kania@przemkow.pl

Inspektor ds. zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego Karolina Mydłowska zast. Agnieszka Gur - 76 8320 483 k.mydlowska@przemkow.pl

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji Marta Mendrzycka-Nicewicz - 76 8320 483 marta@przemkow.pl

Inspektor ds. inwestycji Mieczysław Pawłowski - 76 8320 483 m.pawlowski@przemkow.pl

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Kierownik Jarosław Sawicki - 76 8 320 482 j.sawicki@przemkow.pl

Inspektor ds. dróg i ochrony środowiska Aleksandra Bahrij - 76 8319 305 a.milostan@przemkow.pl

Inspektor ds. gosp. nieruchomościami Anna Kuźmiak - 76 8319 305 a.kuzmiak@przemkow.pl

Inspektor ds. gosp. nieruchomościami Agnieszka Bober-Sosnowska - 76 8320 486 a.bober@przemkow.pl

Inspektor ds. gosp. komunalnej i ochrony środowiska Monika Kościelak - 76 8320 486 m.koscielak@przemkow.pl

Inspektor ds. gosp. komunalnej  Bogdan Szewczyk - 76 8319 305 b.szewczyk@przemkow.pl

 

REFERAT FINANSOWY:

Skarbnik - Główny Księgowy Budżetu - Ewa Spirzak-Staniszewska - 76 8320 470

Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Danuta Jednoróg - 76 8320 471 d.jednorog@przemkow.pl

Inspektor w Ref. Finansowym Anita Prus - 76 8320 471 a.prus@przemkow.pl zast. Magdalena Zdulska

Inspektor w Ref. Finansowym ds. obsługi kasy - Anna Bajszczak  - 76 8320 475 a.bajszczak@przemkow.pl

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Kamila Biskup - 76 8320 472 k.biskup@przemkow.pl zast. Monika Wilczacka

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Katarzyna Brzeźniak 76 8320 472 k.brzezniak@przemkow.pl

Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Anna Konarska - 76 8320 473 a.konarska@przemkow.pl

Inspektor w referacie finansowym Józefa Miszczyk - 76 8320 474 j.miszczyk@przemkow.pl

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Olga Błaszczak - 76 8320 474 o.blaszczak@przemkow.pl

 

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Przemkowie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Miejskiego w Przemkowie działa na platformie ePuap www.epuap.gov.pl

adres skrytki ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP

Do złożenia wniosku poprzez ESP niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePuap www.epuap.gov.pl , w celu założenia konta można skorzystać z tego odnośnika.

W celu wysłania pisma do Urzędu Miejskiego w Przemkowie należy posłużyć się formularzem "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", w oknie formularza dostępny jest przycisk "Wpisz adres skrytki" umożliwiający wprowadzenie adresu poprawnie działającej skrytki.

Adres skrytki: /UMPrzemkow/SkrytkaESP

Dokumenty w wersji elektronicznej można również złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na odpowiednim nośniku danych. Nośnik danych powinien obsłużyć możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Obsługiwanymi nośnikami danych są: dysk CD-RW lub DVD-RW z niezakończoną sesją lub urządzenie typu PenDrive (pamięć USB). Dokumenty podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym o typie "wewnętrznym" mogą posiadać rozszerzenia: .sig, .sdoc, .XAdES, .zsi, .sigPro, .xml, natomiast maksymalna łączna suma rozmiarów załączników nie może przekroczyć 10 MB.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766) Urząd Miejski w Pzremkowie akceptuje formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .svg, .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .rar.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym dostarczony drogą elektroniczną do systemu ESP zostanie poświadczony Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które zostanie automatycznie odesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nadawcy. UPO zawiera między innymi pełną nazwę odbiorcy korespondencji, datę i czas doręczenia dokumentu, datę i czas wytworzenia UPO, jak również wszystkie dokumenty, które zostały przesłane przez nadawcę do systemu ESP. W przypadku składania dokumentów osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego, składający wniosek może zażądać potwierdzenia otrzymania dokumentów elektronicznych. Lista obsługiwanych nośników danych znajduje się powyżej.

Inne wymagania:

  • Dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są przyjmowane na parterze urzędu w Kancelarii.
  • W przypadku stwierdzenia obecności wirusów lub innych niebezpiecznych elementów, składane dokumenty zostaną odrzucone i nie będą wprowadzone do systemu informatycznego.
  • Przyjmowanie dokumentów elektronicznych i wydawanie UPP realizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.